Αρχαία ναυάγια και αγκυροβόλια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων

Σε 58 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των ναυαγίων που έχουν εντοπισθεί και τεκμηριωθεί και πάνω από 25 άγκυρες χρονολογούμενες από τη ρωμαϊκή περίοδο έως και τον 18ο αιώνα, βρέθηκαν κατά την αρχαιολογική έρευνα στο αρχιπέλαγος των Φούρνων.

Κατά την ερευνητική περίοδο του 2018 εντοπίστηκαν και τεκμηριώθηκαν ίχνη από πέντε συνολικά ναυάγια τα οποίαχρονολογούνται στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο και στους νεώτερους χρόνους.
Εκτός των ναυαγίων καταγράφηκαν και μεμονωμένα ευρήματα,κυρίως απορρίψεις κεραμικής και άγκυρες, αψευδείς μάρτυρες της έντασης και έκτασης της ναυσιπλοϊας και εμπορευματικής διακίνησης στο καίριο αυτό ναυτικόσταυροδρόμι του ανατολικού Αιγαίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού στα πλέον αξιόλογα ευρήματα τηςέρευνας του 2018 συμπεριλαμβάνονται ένα ναυάγιο με φορτίο κνιδιακών αμφορέων του 2ου αιώνα π.Χ., ένα ναυάγιο του 4ου αι. π.Χ. με μεικτό φορτίο από αιγιακούς και φοινικικούς αμφορείς και ένα ναυάγιο του 5ου– 6ου αιώνα μ.Χ. με φορτίο Υστερορωμαϊκών 1 αμφορέων.
Σημαντική ανακάλυψη υπήρξε και ο εντοπισμός και αποτύπωση ενός εξαιρετικά εκτενούς αγκυροβολίου έμπροσθεν του οικισμού Καμάρι, στην ανατολική πλευρά των Φούρνων.
Αναγνωρίστηκαν περισσότερες από 25 άγκυρες χρονολογούμενες από τη ρωμαϊκή περίοδο έως και τον 18ο αιώνα, οι περισσότερες από τις οποίες εγκαταλείφθηκαν στον βυθό από πλοία πουθα πρέπει να ήταν αξιομνημόνευτα μεγάλου μεγέθους.
Η παρουσία τους φαίνεται να δηλώνει την ύπαρξη μίας ακμάζουσας κοινότητας στο Καμάρι των Φούρνων κατά τηνύστερη ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο, για την οποία οι ιστορικές πηγές τηςπεριόδου φαίνονται να σιωπούν.
Στα πλέον ενδιαφέροντα μεμονωμένα ευρήματα του 2018, συγκαταλέγεται μία απόθεση από 18 τουλάχιστον πήλινους λύχνους του 2ου αιώνα μ.Χ. που εντοπίστηκε και ανελκύστηκε στηνβόρεια πλευρά της νήσου Θύμαινας.
Οι λύχνοι αυτοί φέρουν ποικίλες ανάγλυφες παραστάσεις από αγαλματικούς τύπους θεών, σκηνές μονομάχων και γεωμετρικάκοσμήματα και αποτελούν προϊόντα των εργαστηρίων της Κορίνθου.
Στις βάσεις τους διαβάστηκαν οι επιγραφές των λυχνοποιών Λουκίου και Οκταβίου, πιθανότατα απελεύθερων δούλων που ίδρυσαν τα δικά τους κεραμικά εργαστήρια.
Τέλος, συμπληρωματικές ανελκύσεις και αποτυπώσεις υλικού έγιναν σε ήδη εντοπισμένα ναυάγια, προκειμένου ναολοκληρωθεί η μελέτη του φορτίου τους και να προωθηθεί η νομική τους θωράκιση με την κήρυξή τους σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.
Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη,καίριας σημασίας για την επιτυχή έκβαση της έρευνας υπήρξε η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και η εκτενής συλλογή πληροφοριών από την κοινότητα των αλιέων, οι οποίοι παρείχαν αφειδώς πληροφορίες για την ύπαρξη αρχαιοτήτων στοβυθό και οδήγησαν στον γρήγορο εντοπισμό τους.

Με την έρευνα του 2018 ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος (2015-2018) της αρχαιολογικής χαρτογράφησης του αρχιπελάγους των Φούρνων. Κατά τους προσεχείς μήνες θα υποβληθεί νέο πρόγραμμα με τους στόχουςτης έρευνας για την πενταετία 2019-2023.
Την γενική διεύθυνση της έρευνας είχε ο αρχαιολόγος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Δρ Γιώργος Κουτσουφλάκης ενώεπικεφαλής του Ιδρύματος R.P.M. Nautical Foundation ήταν ο αρχαιολόγος Δρ Peter Campbell.
Η έρευνα υποστηρίχτηκε οικονομικά από τον Δήμο Φούρνων/Κορσεών, το Καθίδρυμα Ιστορικών και Αρχαιολογικών Ερευνών “Κορσεαί” και επιχειρηματικούς φορείς από την Ελλάδακαι το εξωτερικό.​