“Γιοργαλίδικα”τα άλογα Πηνείας με τις αρχαίες ρίζες

Μια ξεχωριστή ελληνική φυλή αλόγων με βαθιές ρίζες

 

Τη δική της μεγάλη γιορτή για να αναδείξει και να τιμήσει τα άλογα της τοπικής φυλής, διοργάνωσε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015, η Πηνεία.

Τα άλογα Πηνείας ή “γιοργαλίδικα” αποτελούν μια φυλή με ρίζες στα αρχαία ελληνικά άλογα και εντυπωσιάζουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Η δεύτερη γιορτή για τα άλογα Πηνείας, από τον Ιππικό Σύλλογο Αμαλιάδας – Πηνείας “Αμαλία” πραγματοποιήθηκε στο Σιμόπουλο.

Περισσότερα από 40 άλογα και οι αναβάτες τους έδωσαν το “παρών”, στις εκδηλώσεις που προσέλκυσαν εκατοντάδες επισκέπτες. Φωτογραφία EUROKINISSI/ILIALIVE.GR

‘Á ‰ÈÍfi ÙÁÚ Ï„‹ÎÁ „ÈÔÒÙfi „È· Ì· ·Ì·‰ÂflÓÂÈ Í·È Ì· ÙÈÏfiÛÂÈ Ù· ‹ÎÔ„· ÙÁÚ ÙÔÈÍfiÚ ˆıÎfiÚ, ‰ÈÔÒ„‹Ì˘Û ÙÁÌ  ıÒÈ·Ífi 13 ”ÂÙÂÏ‚ÒflÔı 2015, Á –ÁÌÂfl·. ‘· ‹ÎÔ„· –ÁÌÂfl·Ú fi "„ÈÔÒ„·Îfl‰ÈÍ·" ·ÔÙÂÎÔ˝Ì ÏÈ· ˆıÎfi Ï ÒflÊÂÚ ÛÙ· ·Ò˜·fl· ÂÎÎÁÌÈÍ‹ ‹ÎÔ„· Í·È ÂÌÙı˘ÛÈ‹ÊÔıÌ Ï ٷ ȉȷflÙÂÒ· ˜·Ò·ÍÙÁÒÈÛÙÈÍ‹ ÙÔıÚ. ◊ËÂÚ ‰ÈÔÒ„·Ì˛ËÁÍ ÛÙÔ ”ÈϸÔıÎÔ, Á ‰Â˝ÙÂÒÁ „ÈÔÒÙfi „È· Ù· ‹ÎÔ„· –ÁÌÂfl·Ú, ·¸ ÙÔÌ …È͸ ”˝ÎÎÔ„Ô ¡Ï·ÎÈ‹‰·Ú - –ÁÌÂfl·Ú "¡Ï·Îfl·", ÃÈ· Â͉fi΢ÛÁ Ôı Ò·„Ï·ÙÈÍ‹ ·ÒÔıÛfl·Û ҷ„‰·fl· ‚ÂÎÙfl˘ÛÁ Û ¸ÙÈ ·ˆÔÒ‹ ÙÁÌ ÛıÏÏÂÙÔ˜fi Í·È ÙÁÌ ÔÒ„‹Ì˘ÛÁ, Û ۘ›ÛÁ Ï ÙÁÌ ÂÒÛÈÌfi Ò˛ÙÁ ‰ÈÔÒ„‹Ì˘ÛÁ. –ÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒ· ·¸ 40 ‹ÎÔ„· ›‰˘Û·Ì ÙÔ "·Ò˛Ì" Ï ÙÔıÚ ·Ì·‚‹ÙÂÚ ÙÔıÚ, ¸˜È ϸÌÔ ·¸ ÙÁÌ –ÁÌÂfl·, ·Î΋ ·¸ ÙÁÌ «ÎÂfl· Í·È ‹ÎÎÂÚ ÂÒÈÔ˜›Ú ÙÁÚ –ÂÎÔÔÌÌfiÛÔı, ÂÌ˛ ·Ò·ÍÔÎÔ˝ËÁÛ·Ì Ù· ‰Ò¸ÏÂÌ· ÂÍ·ÙÔÌÙ‹‰ÂÚ ËÂ·Ù›Ú ÂflÛÁÚ ·¸ ÙÁÌ «ÎÂfl· Í·È ‹ÎÎÂÚ ÂÒÈÔ˜›Ú. (EUROKINISSI/ILIALIVE.GR/√…¡ÕÕ«” ”–’—œ’Õ«”)

‘Á ‰ÈÍfi ÙÁÚ Ï„‹ÎÁ „ÈÔÒÙfi „È· Ì· ·Ì·‰ÂflÓÂÈ Í·È Ì· ÙÈÏfiÛÂÈ Ù· ‹ÎÔ„· ÙÁÚ ÙÔÈÍfiÚ ˆıÎfiÚ, ‰ÈÔÒ„‹Ì˘Û ÙÁÌ  ıÒÈ·Ífi 13 ”ÂÙÂÏ‚ÒflÔı 2015, Á –ÁÌÂfl·. ‘· ‹ÎÔ„· –ÁÌÂfl·Ú fi "„ÈÔÒ„·Îfl‰ÈÍ·" ·ÔÙÂÎÔ˝Ì ÏÈ· ˆıÎfi Ï ÒflÊÂÚ ÛÙ· ·Ò˜·fl· ÂÎÎÁÌÈÍ‹ ‹ÎÔ„· Í·È ÂÌÙı˘ÛÈ‹ÊÔıÌ Ï ٷ ȉȷflÙÂÒ· ˜·Ò·ÍÙÁÒÈÛÙÈÍ‹ ÙÔıÚ. ◊ËÂÚ ‰ÈÔÒ„·Ì˛ËÁÍ ÛÙÔ ”ÈϸÔıÎÔ, Á ‰Â˝ÙÂÒÁ „ÈÔÒÙfi „È· Ù· ‹ÎÔ„· –ÁÌÂfl·Ú, ·¸ ÙÔÌ …È͸ ”˝ÎÎÔ„Ô ¡Ï·ÎÈ‹‰·Ú - –ÁÌÂfl·Ú "¡Ï·Îfl·", ÃÈ· Â͉fi΢ÛÁ Ôı Ò·„Ï·ÙÈÍ‹ ·ÒÔıÛfl·Û ҷ„‰·fl· ‚ÂÎÙfl˘ÛÁ Û ¸ÙÈ ·ˆÔÒ‹ ÙÁÌ ÛıÏÏÂÙÔ˜fi Í·È ÙÁÌ ÔÒ„‹Ì˘ÛÁ, Û ۘ›ÛÁ Ï ÙÁÌ ÂÒÛÈÌfi Ò˛ÙÁ ‰ÈÔÒ„‹Ì˘ÛÁ. –ÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒ· ·¸ 40 ‹ÎÔ„· ›‰˘Û·Ì ÙÔ "·Ò˛Ì" Ï ÙÔıÚ ·Ì·‚‹ÙÂÚ ÙÔıÚ, ¸˜È ϸÌÔ ·¸ ÙÁÌ –ÁÌÂfl·, ·Î΋ ·¸ ÙÁÌ «ÎÂfl· Í·È ‹ÎÎÂÚ ÂÒÈÔ˜›Ú ÙÁÚ –ÂÎÔÔÌÌfiÛÔı, ÂÌ˛ ·Ò·ÍÔÎÔ˝ËÁÛ·Ì Ù· ‰Ò¸ÏÂÌ· ÂÍ·ÙÔÌÙ‹‰ÂÚ ËÂ·Ù›Ú ÂflÛÁÚ ·¸ ÙÁÌ «ÎÂfl· Í·È ‹ÎÎÂÚ ÂÒÈÔ˜›Ú. (EUROKINISSI/ILIALIVE.GR/√…¡ÕÕ«” ”–’—œ’Õ«”)