Διεθνής Πιστοποίηση για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σημαντική είναι η επιτυχία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο πέτυχε πενταετή πιστοποίηση από την Association of Chartered Certified Accountants – ACCA.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση θα έχει ιδιαίτερα ευεργετικές επιπτώσεις στη διεθνή αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων του Τμήματος.

Συγκεκριμένα, η κατεύθυνση «Λογιστικής – Φοροτεχνικής» του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πιστοποιήθηκε από την Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) για την χρονική περίοδο από 01/01/2018 έως 31/12/2022.

Η πιστοποίηση αφορά την απαλλαγή των αποφοίτων της κατεύθυνσης από τις επαγγελματικές εξετάσεις για τις ενότητες από F1 έως F7 της ACCA, καθώς ο εν λόγω διεθνής οργανισμός θεωρεί πλέον ότι, το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχει το πτυχίο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καλύπτει τις απαιτήσεις των εξετάσεων αυτών, οι οποίες οδηγούν στον διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο του «Πιστοποιημένου Ορκωτού Λογιστή» (Certified Chartered Accountant).