Πέντε ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα στα 50 πρώτα της Ευρώπης

Πέντε Ελληνικά κέντρα ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους στο Πρόγραμμα Ορίζοντας και βρίσκονται μεταξύ των πρώτων 50 ερευνητικών κέντρων της Ευρώπης σύμφωνα με το «Horizon 2020 Monitoring Report».

Πρόκειται για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και το «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης.