Περιορισμένο το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επενδύει σε νέες τεχνολογίες

Περιορισμένο είναι το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επενδύει σε νέες τεχνολογίες με το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους, να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις με ίδια κεφάλαια αξιοποιώντας σε χαμηλό βαθμό ακόμη και τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους εργαλείων (π.χ. ΕΣΠΑ).

Αυτό προκύπτει, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την επικείμενη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την περίοδο του δευτέρου εξαμήνου του 2021, σε ό,τι αφορά στις τάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού σε επίπεδο πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τα στοιχεία της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, συνοψίζονται στα εξής σημεία:

– Το ποσοστό των επιχειρήσεων που επενδύει σε νέες τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα περιορισμένο. Συγκεκριμένα, το 21,8% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε επενδύσεις κατά το προηγούμενο εξάμηνο σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές επενδύσεις (π.χ. λογισμικό, ψηφιακές συσκευές και εφαρμογές). Αντιστοίχως, η εξέταση των επιμέρους στοιχείων του κύκλου εργασιών αναδεικνύει άμεση συσχέτιση με το επίπεδο του κύκλου εργασιών.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ πραγματοποίησε επενδύσεις το 17,9%, στην κατηγορία επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών έως 50.000-100.000 ευρώ πραγματοποίησε επενδύσεις 23,2%, στην κατηγορία επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών έως 100.000-300.000 ευρώ πραγματοποίησε επενδύσεις το 25,8%, ενώ στην κατηγορία επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των 300.000 ευρώ πραγματοποίησε επενδύσεις το 32,2%.

– Το 15,6% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε επενδύσεις κατά το προηγούμενο εξάμηνο σε Μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπά μηχανήματα (π.χ. οχήματα). Κατ’ αντιστοιχία, στην κατηγορία επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ πραγματοποίησε επενδύσεις το 9,9%, στην κατηγορία επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών έως 50.000-100.000 ευρώ πραγματοποίησε επενδύσεις 14,5%, στην κατηγορία επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών έως 100.000-300.000 ευρώ πραγματοποίησε επενδύσεις το 21,8%, ενώ στην κατηγορία επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των 300.000 ευρώ πραγματοποίησε επενδύσεις το 29,6%.

– Αναφορικά με το ύψος των επενδύσεων, ποσοστό 44% πραγματοποίησε επενδύσεις στην κατηγορία ποσών έως 4.000 ευρώ. Ποσοστό 10% των επιχειρήσεων επένδυσε στην κατηγορία ποσών 5.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ και ποσοστό 10,7% πραγματοποίησε επενδύσεις στην κατηγορία ποσών από 10.001 έως 20.000 ευρώ. Ποσοστό 8,8% πραγματοποίησε επενδύσεις στην κατηγορία ποσών από 20.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ενώ ποσοστό 6,1% πραγματοποίησε επενδύσεις στην κατηγορία ποσών από 50.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ. Ποσοστό 65,5% των επιχειρήσεων επενδύει στις κατηγορίες έως 10.000 ευρώ. Μια σημαντική επισήμανση αφορά στη συσχέτιση που παρατηρείται μεταξύ ύψους επενδύσεων και κύκλου εργασιών, όπου ενδεικτικά παρατηρείται ότι οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 300.000 ευρώ πραγματοποιούν επενδύσεις σε μεγαλύτερο αριθμό. Για παράδειγμα, στην κατηγορία άνω των 300.00 ευρώ, το 18,5% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί επενδύσεις ύψους 20.001-50.000 ευρώ, σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις στις κατηγορίες κύκλου εργασιών έως 50.000 ευρώ (2,1% των επιχειρήσεων), 50.000 με 100.000 ευρώ (6,8% των επιχειρήσεων) και 100.000 με 300.000 ευρώ (12,7% των επιχειρήσεων).