Τέσσερις ελληνικοί ερευνητικοί φορείς ανάμεσα στους 50 πρώτους της Ε.Ε

Για τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικά προγράμματα 

 

Στους 50 πρώτους ερευνητικούς οργανισμούς με βάση τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα, βρίσκονται τέσσερις ελληνικοί Ερευνητικοί Φορείς, σύμφωνα με επίσημη κατάταξη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτίμηση του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα κατά την περίοδο 2007 – 2013.

Πρόκειται για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που καταλαμβάνει τη 15η θέση, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη 16η θέση, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) στην 30η θέση και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στην 31η θέση.

Το σύνολο των κονδυλίων που προσέλκυσαν στη χώρα οι παραπάνω φορείς ανέρχεται σε περίπου 271 εκατομμύρια €.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι επιδόσεις αυτές βρίσκονται σε υψηλότερη θέση από διάφορα κέντρα χωρών που θεωρούνται επιστημονικά προηγμένες και ότι στην κατάταξη που έγινε δεν ελήφθη υπόψη ο αριθμός ερευνητών που υπηρετούν στα ερευνητικά κέντρα και ο οποίος είναι μικρότερος για τους ελληνικούς φορείς.

Τα στοιχεία σχετικά με τη χώρα μας δείχνουν ότι μέχρι το 2014 η Ελλάδα συμμετείχε σε 2.470 συμβόλαια ερευνητικής συνεργασίας με 3.706 Έλληνες επιστήμονες, σε σύνολο 30.719 συμμετεχόντων επιστημόνων από όλη την ΕΕ. Το συνολικό ποσό που προσήλκυσαν επιστήμονες από ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και από τον ιδιωτικό τομέα ξεπερνά το 1 δισ. €. Οι πόροι αυτοί δεν θα είχαν εισρεύσει στη χώρα χωρίς τις πρωτοβουλίες των επιστημόνων που εργάζονται σε αυτούς τους φορείς.

Τα δεδομένα αυτά για ακόμα μια φορά καταδεικνύουν ότι το επιστημονικό δυναμικό της xώρας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνώς και αποτελεί συγκριτικό της πλεονέκτημα.

Η συνέχιση στην προσέλκυση των χρηματοδοτήσεων αυτού του επιπέδου, πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο για την Ελλάδα, θα συντελέσει στην περαιτέρω προαγωγή της ποιοτικής επιστημονικής δραστηριότητας και θα συνεισφέρει στην αντιστροφή του κύματος φυγής νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό κάτι που αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.