457 πτωχεύσεις τον χρόνο στην Ελλάδα την τελευταία 10ετία

Σε 457 ανήλθαν πτωχεύσεις τον χρόνο με το χονδρικό και λιανικό εμπόριο να κρατά τα σκήπτρα την δεκαετία 2004 – 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι στην τελευταία ενδεκαετία (2004- 2014) κατά μέσο όρο ετησίως εκδίδονταν 1.061 αποφάσεις πτωχευτικής διαδικασίας, εκ των οποίων έγιναν δεκτές (μη απορριφθείσες) 914 (86% επί του συνόλου) και κηρύχθηκαν 457 πτωχεύσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 50% των δεκτών αποφάσεων πτωχευτικής διαδικασίας .

Τα στοιχεία για τις κηρυχθείσες πτωχεύσεις, ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, κατά μέσο όρο της περιόδου 2004-2014, το 42% ήταν ατομικές επιχειρήσεις, το 11% προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρείες), ενώ το 47% αφορούσε σε κεφαλαιουχικές εταιρείες (ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Από τις πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας για την περίοδο 2004-2014 συνάγεται ότι κατά σειρά οι περισσότερες πραγματοποιούνται στον τομέα χονδρικού και λιανικού εμπορίου – επισκευών με ποσοστό 45,7% (μέσος όρος περιόδου), ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης με 22,8% (μ.ό), ο τομέας των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με 11,6% (μ.ό) και ο τομέας των κατασκευών με 5% (μ.ό).

Από τα στοιχεία των απαιτήσεων που επαληθεύτηκαν, κατά την περίοδο 2004-2014 προκύπτει ότι για 130 περίπου επαληθεύσεις κατά μέσο όρο ετησίως βεβαιώνεται παθητικό κατά μέσο όρο 470 εκατ. ευρώ, ενώ οι απασχολούμενοι που έχουν αξιώσεις επ’ αυτών ανέρχονται σε 1.265 κατά μέσο όρο το έτος.

ELSTAT-bankruptcies--GR πτωχευσεις επιχειρήσεων

Τα στοιχεία για τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων προέρχονται από τα Πρωτοδικεία της Χώρας (Πτωχευτικά Δικαστήρια), τα οποία συμπληρώνουν και διαβιβάζουν στην ΕΛΣΤΑΤ στατιστικό πίνακα με στοιχεία για τις κηρυχθείσες πτωχεύσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις.

Επιπλέον, συλλέγονται στοιχεία επί των πτωχεύσεων για τις οποίες περατώθηκαν οι επαληθεύσεις απαιτήσεων, το ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε και ο αριθμός των απασχολουμένων που έχουν αξιώσεις. Ως προς το σύνολο της πτωχευτικής διαδικασίας, η οποία αφορά πλέον των αποφάσεων κήρυξης πτώχευσης σε αποφάσεις που σχετίζονται με τις επικυρώσεις, ακυρώσεις, ανακλήσεις ή διαρρήξεις του πτωχευτικού συμβιβασμού, τις διεκδικήσεις και άλλες δίκες της πτωχευτικής διαδικασίας, συλλέγονται συγκεντρωτικά στοιχεία βάση των αποφάσεων που εκδίδονται από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια (Πρωτοδικεία).