Δράσεις για την ενίσχυση των εξαγωγών

Συγκεκριμένες δράσεις ανα κατηγορία προϊόντων για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών προτείνει μελέτη του υπουργείου Εξωτερικών στην οποία καταγράφονται τα προβλήματα, ο διεθνής ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν αλλά και οι προοπτικές ενισχυσής τους.

λαδι κρασιΣτην μελέτη παρουσιάζονται οι δράσεις που απαιτούνται για τρεις κλάδους προϊόντων ακια συγκεκριμένα

-Τρόφιμα –Ποτά: Λόγω υψηλότερου κόστους σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα, πρέπει να προβληθεί κατάλληλα η ποιοτική υπεροχή τους, ώστε να εμπεδωθεί. Τα ομοειδή προϊόντα τρίτων χωρών είναι κατά κανόνα χαμηλότερης ποιότητας.

Η προβολή τους απαιτεί μεσοπρόθεσμη στρατηγική και ανάδειξη λογότυπου και ενδεχομένως αναζήτηση ενιαίου λογότυπου.

-Τα κύρια Βιομηχανικά Προϊόντα των ελληνικών εξαγωγών είναι συνολικά χαμηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς συχνά απουσιάζουν προϊόντα βαριάς/σύνθετης επεξεργασίας (πχ. προηγμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, βαρέα οχήματα, τελικά καταναλωτικά προϊόντα κλπ) όπως επίσης και προϊόντα που ενσωματώνουν καινοτομία/υψηλή τεχνολογία (υπολογιστικά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα). Ακόμη, προϊόντα διαφόρων κλάδων που ενσωματώνουν καινοτομία πρέπει να τύχουν ανάλογης προβολής, ώστε να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής παραγωγής και να ενισχυθεί η εικόνα υψηλής ποιότητας για τα ελληνικά προϊόντα

-Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν μικρό εξαγωγικό μέγεθος, αλλά δυναμικό και υποσχόμενο κλάδο. Συνεπώς, θα πρέπει να αναδειχθεί διεθνώς και η σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη ελληνική παραγωγή. Στο πλαίσιο ανάπτυξης των διμερών οικονομικών -εμπορικών σχέσεων, της σύναψης διμερών συμφωνιών (επενδύσεων, τεχνολογικής συνεργασίας, ενέργειας, περιβάλλοντος κ.α.) ή της ανάπτυξης της οικονομικής συνεργασία μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται στο πλαίσιο των Μικτών Διυπουργικών Επιτροπών, δύναται να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων για ανάπτυξη IT, ICT.

Από την παραπάνω καταγραφή των ελληνικών εξαγομένων προϊόντων, κατά χώρα και γεωγραφική κατανομή, των προβλημάτων και εμποδίων που αντιμετωπίζουν, καθώς και των προοπτικών τους στις επιμέρους αγορές, που επισημαίνονται από τα κατά τόπους Γραφεία Ο.Ε.Υ., προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα και παρατηρήσεις:

  1. Οι σημαντικότεροι ελληνικοί εξαγωγικοί κλάδοι της Χώρας μας, πλην των πετρελαιοειδών (που βρίσκονται στην πρώτη θέση), είναι τα Τρόφιμα (νωπά- μεταποιημένα) –Ποτά, Μέταλλα και Τεχνουργήματα Μετάλλων, τα Δομικά Υλικά, Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός, Πλαστικά Προϊόντα, Χημικά Προϊόντα, Γεωργικά Μηχανήματα και σχετική τεχνολογία, Εξοπλισμός Μεταφορών, Κλωστοϋφαντουργικά –Ενδύματα-Γούνες, Καπνός. Ωστόσο, οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και άλλοι παράγοντες, ασκούν πιέσεις στο εμπόριο καυσίμων, με αποτέλεσμα τα στοιχεία εμπορίου στον τομέα αυτό να παρουσιάζουν και αυτά σημαντικές διακυμάνσεις.
  2. Μεταξύ των 53 χωρών όπου εδρεύουν Γραφεία ΟΕΥ, στις 26 εξ’αυτών των χωρών, τα πετρελαιοειδή αποτελούσαν το 2014 είτε την πρώτη, είτε μία εκ των 4 πρώτων κατηγοριών ελληνικών εξαγομένων προϊόντων.
  3. Η σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών την τελευταία 5ετία σε συνδυασμό με την μείωση των εισαγωγών, συνέβαλλε ουσιαστικά στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και στην οικονομική δραστηριότητα. Η αύξηση των εξαγωγών μας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αυξημένη εξωστρέφεια που επέδειξαν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας ορισμένων εξ’ αυτών να αντισταθμίσουν τις απώλειές τους στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης.
  4. Η ενίσχυση της εξαγωγικής προσπάθειας αντανακλάται στον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό εμπορικών αιτημάτων για πληροφορίες ή υποβοήθηση δραστηριοτήτων από Έλληνες εξαγωγείς προς τα Γραφεία ΟΕΥ.
  5. Ταυτοχρόνως, ο περιορισμός προϋπολογισμού ελληνικών φορέων για προβολή προϊόντων στο εξωτερικό, παράλληλα με τη μείωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, έχει στερήσει σε πολλές επιχειρήσεις, ιδιαιτέρως ΜΜΕ, την δυνατότητα προβολής των προϊόντων τους, ενώ περιορίστηκε ο αριθμός οργανωμένων δράσεων προβολής, επιχειρηματικών αποστολών κ.α. από πλευράς φορέων της επιχειρηματιότητας (Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι, Τ.Α. κ.α.) και αρμόδιων κρατικών φορέων (ΟΠΕ καιι στη συνέχεια Invest in Greece/EnterpriseGreece).
  1. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία εμπορίου για το α’ εξάμηνο 2015, προκύπτει αύξηση κατά 10,4% προς τις χώρες της ΕΕ και μείωση 13,1% προς τις Τρίτες Χώρες, λόγω των μειωμένων εξαγωγών πετρελαιοειδών. Με την εξαίρεση των πετρελαιοειδών, καταγράφεται αύξηση των ε/εξαγωγών κατά 14,8% προς τις χώρες της ΕΕ και κατά 11,5% προς τις Τρίτες Χώρες. Το μερίδιο, στη συνολική αξία εξαγωγών, για τις χώρες της Ε.Ε. διαμορφώνεται 53,8%, έναντι ποσοστού 46,2% για τις Τρίτες Χώρες. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των χωρών της ΕΕ εκτοξεύεται στο 73,9%, έναντι ποσοστού μόλις 26,1% των Τρίτων Χωρών.