Το Ην. Βασίλειο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon

Το Ην. Βασίλειο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon
Το Ην. Βασίλειο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, το Ηνωμένο Βασίλειο καθίσταται συνδεδεμένη χώρα με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», συνεπώς οι ερευνητές της θα μπορούν πλέον να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους με τους ερευνητές από άλλες συνδεδεμένες χώρες και να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, πέραν της ουσιώδους συμβολής στην ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα, συνεισφέρει επίσης σημαντικά στη χρηματοδότηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, με τη σύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο προϋπολογισμός του Ορίζοντα Ευρώπη αυξήθηκε σημαντικά ενισχύοντας το εύρος και το βάθος των διμερών επιστημονικών και ερευνητικών συνεργασιών. Η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα ανέρχεται σε 2,6 δις ευρώ ετησίως.

Στο πλαίσιο της επανασύνδεσής του με τον «Ορίζοντα Ευρώπη», τα Ηνωμένο Βασίλειο προτίθεται να ηγηθεί κοινοπραξιών με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις και ΜΜΕ (τουλάχιστον τρεις από διαφορετικές χώρες) για κοινή συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ως σημείο επαφής από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου για σχηματισμό κοινοπραξιών με κράτη μέλη της ΕΕ έχει οριστεί ο Branwen Hide (Ηλ. διεύθυνση: widera-uk@ukro.ac.uk).

Για τον επίσημο εορτασμό της σύνδεσης του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Ορίζοντα Ευρώπη προγραμματίζεται για τις 12 Φεβρουαρίου 2024 εκδήλωση υπουργικού επιπέδου στο Λονδίνο με την συμμετοχή της Επιτρόπου για την Καινοτομία, Έρευνα, Πολιτισμό Εκπαίδευση και Νεολαία, Iliana Ivanova.

Από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο έχει ζητηθεί ενημέρωση σχετικά με στοχευμένους τομείς ελληνικού ενδιαφέροντος για συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και καινοτομίας.

Εάν υπάρχει ενδιαφέρον για συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συγκεκριμένους τομείς, μπορείτε να αποστείλετε τις προτάσεις σας στην ηλ. διεύθυνση: e.loverdou@gsrt.gr έως 19 Ιανουαρίου 2024.